Pravidla a podmínky užívání you.bo a zásady na ochranu osobních údajů

 1. Pravidla, podmínky a registrace pro you.bo
 2. Osobní údaje a další podmínky pro you.bo
 3. Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů služby you.bo

A) Pravidla, podmínky a registrace pro you.bo

 1. Tato pravidla a všeobecné právní podmínky pro využívání služeb jsou závazné pro všechny uživatele portálu you.bo, včetně těch uživatelů, kteří na adrese you.bo ukládají a zpřístupňují videa nebo textové informace, komentáře, názory nebo zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy.
 2. Provozovatelem you.bo je společnost trendy media s.r.o. se sídlem Brno-město, Milady Horákové 13, PSČ: 602 00, Česká Republika, IČO: 02828383.
 3. Provozovatel je obchodní společností, která poskytování služeb podle těchto pravidel a podmínek vykonává jako předmět své podnikatelské činnosti. Uživatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.
 4. Každý uživatel portálu you.bo je povinen dodržovat použitelné obecně závazné právní předpisy a to zejména předpisy platné na území České republiky, zejména, ale nejenom, autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů, trestního zákona, zákona o reklamě a je si vědom své právní odpovědnosti za jejich porušení.
 5. Uživatel portálu je oprávněn užívat služeb v souladu s těmito pravidly a podmínkami až po přihlášení pomocí platformy Facebook a její aplikace nebo přes své zvolené uživatelské jméno a heslo, udělením souhlasu s těmito pravidly a podmínkami a poté, co provozovateli doručí projev vůle, z něhož je zřejmé, že chce užívat služeb provozovatele.
 6. Provozovatel na základě těchto podmínek poskytuje uživateli služby:
  1. volný prostor na svém serveru, jenž provozuje tak, aby každý zaregistrovaný uživatel mohl ukládat, upravovat a rozšiřovat omezenému nebo neomezenému okruhu osob své záznamy (zvukové, obrazové, zvukově obrazové);
  2. další služby, jež poskytuje provozovatel – možnost zúčastňovat se diskusí dalších služeb podle nabídky provozovatele.
 7. Provozovatel poskytuje uvedené služby každému zaregistrovanému uživateli bezplatně, na základě registrace a vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami.
 8. Uživatel bere na vědomí, že registrací a vyslovením souhlasu se všeobecnými podmínkami, bezúplatně poskytuje provozovateli licenci a svolení s použitím veškerého obsahu, který uživatel na you.bo umístí, zejména zvukové, zvukově-obrazové a obrazové soubory, texty, grafické materiály a jiné součásti obsahu. Provozovatel je oprávněn obsah poskytnutý uživatelem zveřejnit, měnit, upravovat, spojovat s jiným obsahem a díly či vytvářet z něj jiná díla (to vše vcelku nebo z části). Licence se poskytuje jako výhradní, bez časového a teritoriálního omezení, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití (tzv. k volné ruce), zejména, nikoli však výlučně k

  1. rozmnožování, rozšiřování a vystavování obsahu nebo jeho rozmnoženiny,
  2. sdělování veřejnosti dle § 18 a násl. autorského zákona, zejména formou vysílání a přenosu vysílání, všemi technologickými postupy, samostatně, jako součást jiného autorského díla nebo společně s jinými autorskými díly, vcelku či z části, v nezměněné nebo upravené podobě a libovolně často, a dále oprávnění k provozování díla ze záznamu a k jeho přenosu a oprávnění ke zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby,
  3. pořízení libovolného množství zvukových a zvukově obrazových rozmnoženin obsahu v libovolném formátu a jakýmkoli v době souhlasu se smlouvou známým technologickým postupem, a oprávnění užít záběry z obsahu na přebalu nosičů těchto záznamů, oprávnění k jejich prodeji, rozšiřování, pronájmu a půjčování, vystavování pro komerční i nekomerční účely,
  4. oprávnění k užití obsahu či jeho částí k výrobě nového audiovizuálního díla, včetně tzv. „self promotion“ (např. střihové pořady, upoutávky, včetně audiotextových upoutávek) a k užívání tohoto nového audiovizuálního díla popř. „self promotion“ v rozsahu sjednaném pro původní obsah,
  5. oprávnění k zařazení obsahu a jeho rozmnoženin do elektronické databáze a oprávnění k časově neomezenému zpřístupňování této databáze,
  6. oprávnění k užití při výrobě a rozmnožení propagačního a reklamního materiálu všeho druhu a k šíření tohoto materiálu všemi v době souhlasu známými způsoby.

  Provozovatel není povinen licenci dle tohoto odstavce využít. Provozovatel je oprávněn poskytnout třetí osobě sublicenci nebo postoupit licenci či souhlas, zčásti či v plném, rozsahu třetí osobě. Uživatel je povinen plně vypořádat veškerá práva a získat případný souhlas všech osob s užitím min. v rozsahu nezbytném pro udělení oprávnění dle tohoto odstavce. Uživatel tak zejména odpovídá za to, že, jsou-li součástí jím umístěného obsahu jakékoli osobní údaje, je oprávněn tímto způsobem dané osobní údaje použít a zveřejnit.

  Za veškeré porušení práv třetích osob vzniklé v důsledku porušení povinností uživatele odpovídá uživatel.

 9. Uživatel bere na vědomí, že volný prostor, který poskytuje provozovatel, není určený na zálohování dat uživatele nebo na umístění záznamů nebo informací uživatele.
 10. Uživatel nesmí sdělovat nevyžádaná obchodní sdělení jiným uživatelům portálu, a to ani v diskuzích, komentářích, videích či v příspěvcích, jež umístí na adrese you.bo.
 11. Nezletilý uživatel je oprávněný užívat služeb portálu you.bo pouze pod dohledem svých zákonných zástupců a nebo s jejich souhlasem.
 12. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jímž by ohrožoval, mařil nebo zasahoval do řádného chodu portálu, ohrožoval jeho bezpečnost či získával osobní údaje o jiných uživatelích.
 13. Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do autorských práv k dílům umístěným na you.bo; díla třetích osob nesmí zpřístupňovat, šířit, používat bez souhlasu jejich autorů nebo nositelů autorských práv.
 14. Uživatel bere na vědomí, že na you.bo nesmí žádným způsobem propagovat otevřeně ani skrytou formou:
  1. násilí a podněcování k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině;
  2. zbraně a střelivo nebo válku;
  3. alkohol, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů;
  4. příspěvky s obscénním obsahem, pornografické příspěvky (včetně dětské pornografie), včetně příspěvků znevažujících nebo urážejících osoby;
  5. ohrožovat psychický, fyzický a morální vývoj nezletilých, jako i narušování jejich emocionálního stavu a duševního zdraví.
 15. Uživatel bere na vědomí, že záznamy ani jejich části, umístěné na you.bo nesmějí odporovat ani obcházet všeobecně závazné předpisy na území České republiky.
 16. Uživatel nesmí umísťovat na you.bo díla, záznamy nebo informace, jimiž zejména:
  1. ohrožuje nebo porušuje práva duševního vlastnictví anebo práva průmyslového duševního vlastnictví třetích osob (právo autorské, práva související s právem autorským, ochranné známky, designy, označení původu, apod.),
  2. zasahuje do osobnostních práv fyzické osoby – jejího soukromí, jména, projevů osobní povahy, občanské cti či lidské důstojnosti nebo zasahuje do dobré pověsti právnické osoby nebo neoprávněně používá její název,
  3. ohrožuje nebo porušuje hospodářskou soutěž, a nebo se dopouští nekalosoutěžního jednání, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžícím,
  4. neoprávněně používá obchodní jméno, ochranné známky či jiného označení zaměnitelného s obchodním jménem, ochrannou známkou či jiným označením provozovatele či třetí osoby, pokud k použití takového označení není uživatel oprávněný,
  5. organizuje, objednává, pomáhá, navádí, podporuje a nebo podněcuje ke spáchání trestného činu a nebo k hromadnému neplnění důležitých zákonných povinností, schvaluje trestný čin anebo veřejně vychvaluje spáchání trestného činu nebo jeho pachatele,
  6. navádí, podněcuje, podporuje nebo schvaluje užívání nebo zneužívání omamných a psychotropních látek, včetně kouření, užívání alkoholu, jedů, prekurzorů, a to zejména mladistvými,
  7. vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatelů užitím násilí, usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  8. veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  9. veřejně vyhrožuje jednotlivci nebo skupině osob pro jejich příslušnost k některému národu, národnosti, rase nebo etnické skupině nebo pro jejich barvu pleti, omezováním jejich práv a svobod, nebo takové omezení provede, nebo podněcuje k omezování práv a svobod některého národa, národnosti, rasy nebo etnické skupiny,
  10. úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšíří poplašnou zprávu, která je nepravdivá, nebo se dopustí jiného obdobného jednání způsobilého vyvolat takové nebezpečí,
  11. rozšiřuje, zpřístupňuje, rozmnožuje jakákoliv erotická a pornografická díla, zvláště dětskou pornografii, včetně takových zobrazení, v nichž se zobrazuje neúcta k člověku, ohrožení mravnosti a násilí, a nebo které zobrazují sexuální styk se zvířetem a nebo jiné sexuálně patologické praktiky, a také když taková díla zpřístupňuje osobám mladším 18ti let,
  12. obsahuje nepravdivý údaj o osobě, který je způsobilý ve značné míře ohrozit její vážnost ve společnosti, poškodit ji v zaměstnání či podnikání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu,
  13. poruší důvěrnost neveřejně přednesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zpřístupní třetím osobám,xiii. poruší důvěrnost neveřejně přednesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zpřístupní třetím osobám,
  14. neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu nebo jiného záznamu, počítačových dat nebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného,
  15. neoprávněně zpřístupní nebo zveřejní osobní údaje jiné osoby;
  16. podporuje nebo propaguje skupinu osob, která násilím, hrozbou násilí nebo hrozbou jiné těžké újmy směřuje k potlačení základních práv a svobod osob,
  17. veřejně, zejména používáním vlajek, odznaků, stejnokrojů, hesel projevuje sympatie k hnutím, která násilím, hrozbou násilím nebo hrozbou jiné těžké újmy směřují k potlačení základních práv a svobod člověka,
  18. veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit holocaust,
  19. se dopouští trestného činu, přestupku nebo jednání jinak odporující dobrým mravům, jinak bere na vědomí případnou trestněprávní, správněprávní, resp. občanskoprávní odpovědnost za údaje, komentáře, příspěvky, obsah zpráv, informace, videa (fotografie) či záznamy, které vložil na you.bo.
 17. Uživatel nesmí v záznamech, materiálech nebo informacích, jež ukládá na you.bo šířit jakoukoli placenou či neplacenou reklamu na své výrobky, služby nebo činnost, ani na výrobky, služby nebo činnost třetích osob.
 18. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že provozovatel může k obsahu připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 19. Provozovatel tím, že umožní uživateli uložení, zpracování a provozování svého obsahu, poskytuje takovému uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb. zákona o některých službách informační společnosti. Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost uživatelů. Uživatel je oprávněn umístit na portál you.bo pouze obsah, který je v souladu s příslušnými právními předpisy a neporušuje práva jiných osob.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění uživatele filtrovat či odstranit jakýkoli obsah v případě, že zjistí, že umístěním takového obsahu na portálu you.bo dochází dle názoru provozovatele k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový obsah dle názoru provozovatele zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový obsah znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za škody nebo jiné újmy způsobené postupem uživatele v rozporu s těmito pravidly a podmínkami.
 21. V případě, že se uživatel dopustí jednání, jež je v rozporu s těmito pravidly a podmínkami, je provozovatel oprávněn po předchozím upozornění uživatele jednostranně s okamžitou platností ukončit vztah mezi uživatelem a provozovatelem, na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli volný prostor za těchto podmínek a pravidel. Provozovatel není povinen poskytovat služby neomezeně a neodpovídá uživateli za nedostupnost portálu you.bo ani za pomalé připojení k internetu. Provozovatel není povinen zálohovat data, která uživatel umísťuje na portálu you.bo. Provozovatel neodpovídá za zničení, ztrátu nebo odstranění dat, která uživatel ukládá na portál you.bo.
 22. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, podle svého uvážení, odstranit uložená data (záznamy, soubory, blogy a jiné informace) bez nároku uživatele na úplatu nebo odškodnění. Uživatel nesmí ukládat opakovaně stejné záznamy, informace, komentáře či blogy, které již na you.bo uložil. Jestliže provozovatel takovou skutečnost zjistí, je oprávněn duplicitní příspěvky odstranit. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky uživatele ve špatné kvalitě (tj. špatně viditelné, rozmazané, rozrastrované apod.), a to i bez předchozího upozornění uživatele.
 23. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, a zavazuje se uvědomit provozovatele o takové skutečnosti neprodleně na emailové adrese info@youbo.iprima.cz.
 24. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb provozovatele na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti provozovatele dle těchto pravidel, jakákoli práva a povinnosti provozovatele vyplývající z poskytování služeb vůči uživateli, mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.
 25. Provozovatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu po předchozím upozornění ukončit poskytování služby podle těchto podmínek a pravidel neomezenému okruhu uživatelů nebo i jednotlivému uživateli podle vlastního uvážení. Ukončení poskytování služby nastane nejdříve v okamžiku, kdy je doručený dotčenému uživateli projev vůle provozovatele o ukončení poskytování služby podle těchto pravidel a podmínek.
 26. Provozovatel je oprávněn kdykoli dle vlastního uvážení změnit nebo upravit nebo pozastavit kteroukoli poskytovanou službu, a to i bez předchozího upozornění.
 27. Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním uživatele v souvislosti s používáním služby portálu you.bo, bude provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o uživateli v souvislosti s používáním služby portálu you.bo.
 28. Tato pravidla jsou účinná počínaje dnem 25.5.2018 a nahrazují předchozí pravidla. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel a podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby o změnách včas uživatele informoval přímo na internetových stránkách portálu you.bo.
 29. Tato pravidla a podmínky používání portálu you.bo se řídí právním řádem České republiky.

B) Osobní údaje a další podmínky pro you.bo

 1. Pro uzavření smlouvy o užívání portálu you.bo je zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů uživatele. Provozovatel bude následně takové osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména pro účely poskytování služeb prostřednictvím internetových stránek, plnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů.
 2. Poskytnutí osobních údajů, které jsou v rámci registrace uživatele označené jako povinné, je smluvním požadavkem. Bez poskytnutí osobních údajů nutných pro uzavření smlouvy o užívání portálu you.bo, tedy možnosti ukládat, upravovat a rozšiřovat omezenému nebo neomezenému okruhu osob své záznamy, nemůže provozovatel službu poskytnout. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou registrace.
 3. Provozovatel provedl vhodné technické, personální a organizační opatření, aby nemohlo dojít k porušení zabezpečení osobních údajů, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu, zpracování, jakož i jejich jinému zneužití
 4. Způsob, rozsah a podmínky zpracování osobních údajů ze strany provozovatele jsou podrobněji uvedeny v samostatné části těchto podmínek s názvem: „Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů služby you.bo“, které je dostupné níže v kapitole C).
 5. Uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací, nebo že neposkytne cizí fotografii, podobiznu, vyobrazení či hlas. Uživatel se rovněž v případě, kdy zjistí, že někdo neoprávněně užil jakékoli údaje týkající se osoby tohoto Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla, zavazuje se o takové skutečnosti provozovatele neprodleně uvědomit na emailové adrese info@youbo.iprima.cz. Uživatel je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o jakýchkoliv změnách v jeho osobních údajích.
 6. Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu. Další informace o těchto právech jsou rovněž uvedeny v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů uživatelů Internetových stránek dostupném zde.
 7. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.

C) Informační memorandum o zpracování osobních údajů uživatelů služby you.bo

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich internetových stránek trendy media s.r.o., jak jsou definovány výše, zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnost trendy media s.r.o. se sídlem Brno-město, Milady Horákové 13, PSČ: 602 00, Česká Republika, IČO: 02828383 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

 1. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
 2. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;
 3. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem;
 4. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Pro případ, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, si Vás dovolujeme požádat o oznámení této změny, případně o provedení jejich změny v nastavení Vašeho uživatelského profilu. Díky Vaší součinnosti budeme moci vždy zpracovávat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.

Aktuální znění Podmínek naleznete vždy na webových stránkách https://youbo.iprima.cz/pravidla. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: info@youbo.iprima.cz
Poštou: trendy media s.r.o., Brno-město, Milady Horákové 13, PSČ: 602 00

I. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, údaje o zeměpisné poloze atd.;
 • elektronické kontaktní údaje: číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa atd.;
 • další osobní údaje potřebné pro využívání služeb na Internetových stránkách: např. heslo v zašifrované podobě, veřejný profil na Facebooku (pokud k přihlášení dojde prostřednictvím Facebooku), identifikační údaje zařízení, pojmenování zařízení a další.

II. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, a to v průběhu Vaší dobrovolné registrace na Internetových stránkách (vyplněním registračního formuláře) anebo v důsledku Vaši aktivity na našich Internetových stránkách. Vaše osobní údaje můžeme dále získat od společnosti Facebook Ireland Ltd., a to pouze v případě, kdy při registraci na Internetových stránkách zvolíte možnost „Přihlásit se přes Facebook“.

Dále vždy, když navštívíte naše Internetové stránky, automaticky shromažďujeme tyto provozní údaje: technické údaje (mohou zahrnovat např. IP adresu, jejímž prostřednictvím se váš počítač připojil k internetu, vaše přístupové údaje, druh a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení a značku mobilního telefonu, s tím, že tyto údaje pro nás mohou shromažďovat a zpracovávat externí soubory cookies), údaje o vaší návštěvě (mohou zahrnovat např. tzv. Uniform Resource Locators - URL, údaje o navigaci na našich Internetových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli, informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek, prohlížení určitého obsahu či videí, průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Internetových stránkách, informací o interakci se stránkami, způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a telefonní čísla či emailové adresy, z nichž byly kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb.

III. Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění takového účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly původně získány. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích či prekluzivních lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. pro účely poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek;
 2. pro účely plnění našich právních povinností; a
 3. pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a) Poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek

 • Registrovaní uživatelé

  Využívání služeb portálu you.bo, tedy možnost ukládat, upravovat a rozšiřovat omezenému nebo neomezenému okruhu osob své záznamy, je přístupné pouze pro registrované uživatele.

  Pokud chcete tuto službu využívat, musíte se nejdříve zaregistrovat a vytvořit uživatelský účet. Při procesu registrace nám sdělujete Vaše osobní údaje. Pro vytvoření účtu vyžadujeme pouze Váš email a heslo, pokud však k přihlášení využijete možnost přihlásit se prostřednictvím Facebooku, získáme rovněž Váš veřejný profil na této sociální sítí. Vaše heslo vždy zašifrujeme tak, že se sami nikdy nedozvíme jeho znění.

  Vaší registrací na našich Internetových stránkách vzniká mezi námi smluvní vztah. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely vytváření databáze registrovaných uživatelů, správy Vašeho účtu, přizpůsobení poskytovaných služeb Vašim zájmům a požadavkům. Dále v případě Vašeho využívání placených služeb jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem řádné fakturace poskytované služby, evidence Vaší platby nebo řešení Vašich případných reklamací.

Pro účely poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu trvání Vaší registrace na našich Internetových stránkách. Pro níže uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po zrušení Vaší registrace na našich Internetových stránkách.

Ad b) Plnění právních povinností

Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (daňové právní předpisy, účetní předpisy apod.), musíme v určitých případech ze zákona zpracovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme též z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států. Požádají-li o to výše uvedené orgány, můžeme Vás na základě námi zpracovávaných osobních údajů identifikovat, za předpokladu, že požadavek k identifikaci je v souladu s účinnými právními předpisy.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 4 let nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů.

Ad c) Naše oprávněné zájmy

V návaznosti na poskytování služeb prostřednictvím Internetových stránek zpracováváme některé osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Tyto naše oprávněné zájmy jsou dány zájmem na:

 1. ochraně našich právních nároků (pokud by vůči nám například uživatelé Internetových stránek vymáhali plnění, na které jim nevznikl nárok apod.). V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje našim právním zástupcům;
 2. vytváření statistiky návštěvnosti našich Internetových stránek a sledovanosti jednotlivých pořadů;
 3. rozvoji a vylepšování našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek;
 4. vytváření a distribuci inzerce relevantní k Vašim zájmům, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala Vašim zájmům a byla tak pro Vás maximálně relevantní. Máte kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se z behaviorálního cílení na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby; a
 5. zamezení užívání našich služeb s adblockerem, za tímto účelem v přiměřeném rozsahu testujeme, zda nemáte tento nástroj nainstalován.

Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi a na základě tohoto posouzení stanovujeme rozsah a dobu uchování některých osobních údajů. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt a nadto po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně dozvědět o zahájení sporu ze strany uživatele Internetových stránek. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.

IV. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz čl. III tohoto informačního memoranda), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: např. externí pracovníci marketingu; marketingové agentury; provozovatelé či externí administrátoři webových stránek atd. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

V. Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech, které sami spravujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování.

VI. Omezení našich služeb pro děti

Služby našich Internetových stránek nejsou přímo určeny osobám mladším 15 let. S ohledem na způsob registrace je pro nás velmi obtížné rozpoznat, zda osoba registrující se u nás skutečně dosáhla věku 15 let. Prosíme proto rodiče dětí mladších 15 let, aby nás v případě, že pojmou podezření, že jejich dítě využívá některou z našich služeb, a nebudou s tím souhlasit, kontaktovali.

Při registraci proto vyžadujeme sdělení roku narození, abychom mohli ověřit, zda s registrací musí udělit souhlas zákonný zástupce registrovaného.

Pokud se zaregistruje uživatel mladší 18 let, tímto jej upozorňujeme, že má zvýšené právo požadovat výmaz všech o ní zpracovávaných údajů zadaných před 18 rokem věku. Požadavku na výmaz osobních údajů takového uživatele se tak vždy budeme snažit vyhovět.

VII. Služby třetích stran na Internetových stránkách

Upozorňujeme, že na Internetových stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů Internetových stránek ze strany třetích osob.

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak mohou být:

 1. osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor);
 2. poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet);
 3. provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarketingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na Internetové stránky).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Internetové stránky také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím tlačítka „Share“ nebo „Sdílet“ společnosti Facebook. Tato aplikace může sbírat a využívat informace o Vašem chování na Internetových stránkách. Toto zpracování se řídí podmínkami společnosti Facebook Ireland Ltd., které naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Nemáme kontrolu nad zpracováním údajů ze strany Facebooku. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se obrátit na společnost Facebook Ireland Ltd.

VIII. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.
 5. Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
 6. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

 1. pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 2. pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
 3. pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

IX. Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách v sekci Podmínky užívání dostupné zde https://youbo.iprima.cz/pravidla.

K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 25. května 2018.

Seznam podporovaných formátů videa

avi, 3gp, mp4, mov, flv, wmv, mpeg, mpg

Ke stažení

Stáhni si mobilní appku
Stáhnout z Google play
Stáhnout z AppStore
Více informací »